STRUKTURA KOŚCIOŁA

Podstawową jednostką w Kościele Zielonoświątkowym jest zbór. Na czele zboru stoi Pastor i Rada Starszych. Kościół w Polsce podzielony jest na okręgi, którym przewodniczą Prezbiterzy Okręgowi.

Najwyższą władzą kościoła jest Synod, zwoływany co cztery lata jako synod wyborczy, a co roku odbywa się sesja synodu. W okresie międzysynodalnym działa Naczelna Rada Kościoła, której z urzędu przewodniczy wybrany przez Synod Biskup – Prezbiter Naczelny.

Kościół Zielonoświątkowy posiada status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej i jest uznany przez państwo na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. [Dz.U. nr 41, pozycja 254]

Obecnie Kościół jest drugim co do wielkości wśród kościołów protestanckich i liczy około 25 000 wiernych w 270 zborach. Ma 150 własnych obiektów sakralnych. Kościół posiada 360 duchownych. Swe przygotowanie teologiczne i duszpasterskie zdobywali w Chrześcijańskiej Akadami Teologicznej i Wyższej Szkole Teologiczno – Społecznej w Warszawie. Niektórzy swe wykształcenie teologiczne uzupełnili dzięki studiom zaocznym w seminariach polskich lub zagranicznych.

Wydawany jest magazyn Chrześcijanin ukazujący się od 1929 roku. Oprócz zborów działalność jest prowadzona przez różne agendy kościelne. www.kz.pl

Kościół posiada ośrodki dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków prowadzone przez misję Nowa Nadzieja i misję Teen Challenge.

Misja Więzienna działa w 2/3 polskich jednostek penitencjarnych, co stanowi największe po kościele Rzymskokatolickim zaangażowanie w tym zakresie. Kościół uczestniczy we współpracy z innymi kościołami w ramach Aliansu Ewangelicznego.